Polyethylene Food Storage Tray 6L

Polyethylene Food Storage Tray 6L

11730
Regular price €8,70

Delivery 2 – 5 days

430 x 285 x 75mm