Polyethylene Food Storage Tray 3L

Polyethylene Food Storage Tray 3L

11720
Regular price €6,23

Delivery 2 – 5 days

340 x 235 x 70mm